แนะนำหลักสูตร 1 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการสร้างและควบคุมสูตรผลิตภัณฑ์ (Overview-Design to Release) 2 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการเสนอราคา (Overview-Quote to Order) 0 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการรับและทบทวนความต้องการลูกค้า (Overview-Demand to Plan ) 2 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้าง (Overview-Procure to Pay) 2 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการควบคุมสินค้าคงคลัง (Overview-Inventory to Count) 3 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการควบคุุมการผลิต (Overview-Build to Cost) 3 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการจัดส่ง (Overview-Shipping to Cash) 1 บทเรียน
ภาพรวมกระบวนการบัญชี (Overview-Financial Plan to Report) 0 บทเรียน